Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Privacyverklaring
Privacyverklaring

1      Inleiding

Elegast vzw / Tsedek vzw wil u steeds kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden, om dit te kunnen zullen we steeds uw persoonsgegevens verwerken. We vinden het belangrijk om hierbij voldoende aandacht te besteden aan uw persoonlijke levenssfeer en privacy.

Met behulp van deze privacyverklaring wensen we u te informeren op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Alle verwerkingen van uw persoonsgegevens worden uitgevoerd door Elegast vzw als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd aan de Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, of Tsedek vzw, gevestigd aan Bist 90 – 2180 Ekeren (Antwerpen).

Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 12/06/2023.

2      Basisprincipes

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden we steeds rekening met volgende basisprincipes:

 • We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • De gegevens die we van cliënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden.
 • We verwerken alleen die gegevens die we strikt nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
 • We nemen maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

3      Doeleinden van de verwerking

Elegast vzw / Tsedek vzw zal persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:

3.1     Cliëntenzorg (zorg en administratie)

Dit betreffen alle handelingen die worden gesteld in functie van de hulpverlening ten aanzien van de cliënt of om te voldoen aan de hulpvraag. Om u een betere dienstverlening aan te kunnen bieden, zal Elegast vzw / Tsedek vzw een persoonlijk dossier van u opmaken.

3.2      Zorgpartners

Bij de opmaak van dit dossier kunnen gegevens verzameld worden van wettelijke vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen, familieleden en/of andere belangrijke derden.

3.3      Klachtenbehandeling

Elke cliënt heeft het recht om een klacht neer te leggen. Elegast vzw / Tsedek vzw zal de klacht met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, beoordelen op ontvankelijkheid en bijhouden in een klachtendossier.

3.4      Vrijwilligers/stagiaires

Wanneer je je kandidaat stelt om bij Elegast vzw / Tsedek vzw aan de slag te gaan als vrijwilliger of als stagiair is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van je vragen om jouw kandidatuur te kunnen verwerken.

3.5      Recrutering en sollicitanten

Wanneer je solliciteert bij Elegast vzw / Tsedek vzw is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van je vragen om jouw kandidatuur te kunnen verwerken.

3.6      Publicaties

Voor het versturen van de nieuwsbrief worden persoonsgegevens bewaard zodra de persoon in kwestie zich daarvoor inschrijft en zolang de persoon in kwestie daarvoor blijft ingeschreven.

3.7      Giften

Voor het aanmaken van attesten voor de voorziene gift(en) worden persoonsgegevens bewaard.

4      Welke persoonsgegevens?

Elegast vzw / Tsedek vzw zal uw persoonsgegevens enkel verwerken in lijn met de hierboven vermelde doeleinden. Elegast vzw / Tsedek vzw zal daarvoor de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam,…)
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…)
 • Gezondheidsgegevens
 • Psychologische gegevens
 • Sociale gegevens
 • Financiële gegevens

Het is mogelijk dat bijkomende informatie wordt verwerkt indien dit relevant is voor uw hulpvraag of de dienstverlening.

5      Bewaartermijn

De persoonsgegevens die Elegast vzw / Tsedek vzw verwerkt worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van de dienstverlening, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die op Elegast vzw / Tsedek vzw rusten.

6      Delen van persoonsgegevens

Elegast vzw / Tsedek vzw zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor eigen doeleinden, behoudens indien de wet ons daartoe verplicht.

Elegast vzw / Tsedek vzw maakt gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen deze verwerkers uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden.

 

7      Beeldmateriaal

Elegast vzw heeft op locatie Harmonie, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen in de inkomhal een camera geplaatst om de veiligheid in haar gebouw te verhogen.

Welke gegevens verzamelen we?

De camera registreert beelden van de inkomhal tussen 17:00u en 07:00u, waarbij het mogelijk is dat u in beeld komt. Deze camera filmt enkel bij beweging.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Elegast vzw plaatst deze camera in hoofdzaak aangaande de bescherming van de goederen van de onderneming, daarnaast veiligheid en gezondheid.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden maximaal 30 dagen bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage en een kopie. U hebt het recht om de beelden die wij van u gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook gegevens van andere personen worden verwerkt zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat u moet toelichten waarom u deze inzage vraagt.

 

8      Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft een aantal rechten wat betreft zijn persoonsgegevens. Hieronder worden alle rechten samengevat. U kan elk recht uitoefenen door een mailtje te sturen naar onze DPO op privacy@elegast.be, of via https://elegast.be/rechten-van-betrokkene/

8.1     Inzage en kopie

Elke cliënt heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

8.2     Rectificatie / aanpassing

Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

8.3     Beperking

Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die VZW Elegast nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

8.4     Wissing

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming intrekt.

Let op: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk om je gegevens te verwijderen omdat wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren.

8.5     Overdraagbaarheid

U kan van ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke indien de verwerking plaatsvond op basis van een overeenkomst of uw toestemming.

8.6     Bezwaar

Wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens niet op een correcte manier door ons worden verwerkt kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerking. Dit betreft verwerkingen in het kader van onder meer nieuwsbrieven.

8.7     Klacht bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie