Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Werken bij Elegast
Werken bij Elegast

Werken bij Elegast betekent samen het verschil maken, in een klimaat van betrokkenheid en respect. Ons uitgebreid hulpaanbod vertaalt zich voor jou naar een interessante job waar je alle kanten mee op kan. 

Een duurzame band tussen organisatie en medewerker

Diversiteit

Elegast is actief op heel wat verschillende domeinen. We werven dan ook mensen aan met zeer diverse profielen. Wat ze steeds gemeen hebben zijn de competenties om de missie en de waarden van onze organisatie uit te dragen.

Wederzijdse betrokkenheid

Op onze beurt ondersteunen we onze medewerkers door een positief werkklimaat te scheppen, waarbij we ons focussen op hun welzijn. In een klimaat van wederzijds respect vinden we samen de balans tussen de individuele, gemeenschappelijke en organisationele belangen.

Vorming en coaching

We moedigen onze medewerkers aan om vaardigheden bij te leren en te versterken aan de hand van interne en externe vormingen.

Onze begeleiders worden daarnaast individueel en in teamverband ondersteund door onze begeleidingscoaches. Ze kunnen bij hen ook terecht met al hun ondersteuningsvragen.

Inspraak en participatie

We zetten in op een transparante werking waarbij ruimte is voor inspraak en participatie voor elke medewerker. Dat pakken we praktisch aan met onze verschillende werkgroepen, teamvergaderingen, overleg- en feedbackmomenten, het intranet, de jaarlijkse participatiedag enz.

De competenties van een Elegastmedewerker

Kerncompetenties

Verantwoordelijkheid nemen

 • Neemt individuele verantwoordelijkheid om zijn steentje bij te dragen in de eigen opdracht, voor het team en het collectieve belang van de organisatie
 • Werkt de opdrachten keurig af en houdt zich aan de gemaakte afspraken
 • Haalt energie uit het eigen werk
 • Schat situaties in en kan gepaste initiatieven nemen

Verantwoording afleggen

 • Legt verantwoording af over de inzet van middelen en de bereikte resultaten
 • Neemt verantwoordelijkheid voor het beoogde eindresultaat
 • Komt uit voor gemaakte fouten en leert daaruit

Eindverantwoordelijkheid dragen

 • Maakt een goede afweging tussen tijd, geld, energie en de beoogde opbrengst
 • Neemt de eindverantwoordelijkheid op zich, ook wanneer het moeilijk wordt
 • Durft en kan effectieve interventies plegen

Plannen en organiseren van eigen werk

 • Stelt prioriteiten binnen het eigen werk
 • Besteed zijn tijd efficiënt en effectief
 • Kan flexibel schakelen tussen taken indien nodig

Oog hebben voor het groter geheel van de afdeling/organisatie          

 • Houdt rekening met de hoofdopdrachten van de afdeling en de organisatie
 • Past planning en doelstellingen aan n.a.v. relevante evoluties
 • Neemt taken van andere werknemers over indien nodig

Coördineren eigen werk en dat van anderen (leidinggevenden)

 • Heeft overzicht over de uit te voeren taken
 • Geeft richtlijnen over hoe taken efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd
 • Stelt prioriteiten in het werk van anderen en communiceert hier duidelijk over

Blijft professioneel onder druk

 • Reageert rustig in onvoorziene omstandigheden
 • Toont zelfbeheersing in situaties die emoties oproepen
 • Blijft onder (tijds)druk effectief en geconcentreerd werken

Prioriteiten stellen

 • Brengt onder (tijds)druk prioriteiten aan en blijft doeltreffend handelen
 • Presteert ook goed onder tijdsdruk
 • Kan zijn/haar grenzen aangeven

Herkennen van stressfactoren en hierop adequaat reageren

 • Herkent stressfactoren en maakt deze bespreekbaar
 • Blijft het positieve zien ook in complexe situaties
 • Kan zijn gedrag en omgang met mensen afstemmen op de situatie

Kan de essentie van het probleem zien

 • Onderzoekt en stelt gerichte vragen om problemen of obstakels helder te krijgen
 • Verzamelt relevante informatie
 • Maakt onderscheid tussen feiten en interpretaties
 • Reikt oplossingen aan

Kan verbanden leggen en oorzaken zien

 • Benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken
 • Trekt conclusies over oorzaken en gevolgen van problemen
 • Zoekt samen met betrokkenen naar gepaste oplossingen

Kan besluitvaardig en daadkrachtig handelen

 • Hakt knopen door en neemt (eind)beslissingen
 • Communiceert transparant over genomen beslissingen
 • Stelt zich flexibel op
 • Slaagt erin om in complexe en moeilijke situaties op een respectvolle en vasthoudende wijze doelmatig te handelen

Samenwerken

 • Heeft een grondhouding van respect voor andere personen
 • Werkt actief samen zowel mt interne als externe personen
 • Handelt in evenwicht tussen individueel werken en samenwerken
 • Bevordert de goede verstandhouding en teamgeest
 • Gaat constructief om met conflicten

Communicatie

 • Communiceert open en vlot
 • Brengt boodschappen in begrijpbare taal over
 • Rapporteert op een gerichte en heldere manier
 • Legt de nodige discretie aan de dag, rekening houdend met privacy, beroepsgeheim en deontologie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Het eigen mens- en maatschappijbeeld past binnen de visie van de organisatie
 • Waarborgt en respecteert de grondrechten en gebruikersrechten van cliëntsystemen en medewerkers
 • Voelt aan wat belangrijk is voor de organisatie en speelt hierop in
 • Stelt zich loyaal op t.a.v. organisatie

Openstaan voor feedback

 • Ziet zowel sterke punten als aandachtspunten in het eigen functioneren
 • Leert van fouten
 • Maakt gebruik van ruimte voor ontwikkeling en leerkansen die geboden wordt
 • Vraagt feedback van anderen
 • Gaat constructief om met kritiek van anderen en blijft bereid zijn aanpak te toetsen

Actief zoeken naar leersituaties en leerpunten omzetten naar acties

 • Zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling
 • Integreert nieuwe opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk
 • Zet leerpunten om in acties
 • Probeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan

Zorg dragen voor een goed leerklimaat

 • Kan op een constructieve manier feedback geven aan anderen
 • Deelt zijn kennis en inzichten met anderen
 • Heeft zicht op de leernoden van het team/de organisatie

Competenties teamcoördinatoren

Geeft feedback en ondersteunt medewerkers

 • Geeft feedback op concreet gedrag en houdt een spiegel voor
 • Heeft aandacht voor vragen en problemen en gaat hierop in
 • Helpt anderen hun eigen ontwikkelingsdoelen te formuleren
 • Geeft anderen aanwijzingen om resultaten te verbeteren

Helpt medewerkers om competenties te ontwikkelen

 • Geeft helder en genuanceerd feedback aan anderen gericht op hun ontwikkeling
 • Helpt medewerkers hun inzicht te vergroten in hun sterktes en zwaktes
 • Ondersteunt medewerkers bij het realiseren van doelstellingen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd

Voorziet hoe anderen zich ontwikkelen en kan hierop anticiperen

 • Beschikt over een breed repertoire van coaching vaardigheden om medewerkers te ondersteunen op de manier die ze nodig hebben
 • Helpt anderen gedragspatronen te doorbreken of te versterken
 • Leeft zich in de ander in en bouwt aan het zelfvertrouwen van medewerkers
 • Stimuleert anderen hun competenties in te zetten en te vergroten

Coördineren

 • Delegeert en draagt zorg voor een goede werkverdeling
 • Zorgt voor naleving van afspraken en regels
 • Bevraagt voortdurende inbreng van alle medewerkers
 • Waardeert inbreng van alle medewerkers
 • (H)erkent prestaties en benoemt dit

Stimuleren en motiveren

 • Stimuleert open communicatie
 • Bevordert een productieve en aangename werkomgeving
 • Draagt de visie en missie van de organisatie uit
 • Geeft verantwoordelijkheid en ruimte aan medewerkers voor het ontplooien van initiatieven
 • Draagt zorg voor het welzijn van medewerkers

Strategische besluitvorming

 • Geeft leiding in discussies
 • Heeft oog voor relevante ontwikkelingen en vertaalt deze in zijn beleid
 • Werkt mee aan doelen van de organisatie zowel binnen als buiten het eigen aandachtsgebied

Doet vanuit zichzelf meer dan opgedragen is

 • Ziet waar werk blijft liggen
 • Onderneemt uit eigen beweging acties
 • Staat open voor verandering, verbetering
 • Biedt hulp aan en/of vraagt hulp
 • Vindt een evenwicht tussen borgen van goede praktijk en nieuwe uitdagingen
 • Is mentaal soepel en kan inspelen op nieuwe noden, ontwikkelingen

Toont zich een creatief denker

 • Denkt in termen van diversiteit (openstellen andere meningen, invalshoeken, referentiekaders,…)
 • Komt met verbetervoorstellen
 • Ontwikkelt nieuwe ideeën en geeft ze vorm
 • Reageert vindingrijk in niet vanzelfsprekende omstandigheden
 • Ziet kansen en grijpt ze

Stimuleert anderen tot initiatief

 • Neemt het voortouw om ideeën en besluiten daadwerkelijk uit te voeren
 • Enthousiasmeert anderen bij het uitwerken en implementeren van vernieuwende activiteiten
 • Signaleert waar er kansen liggen voor de organisatie en pakt deze op
 • Schept een klimaat waarin het nemen van initiatief gewaardeerd wordt

 

Competenties directies

Zich inzetten om doelen te realiseren

 • Stelt duidelijke doelen (SMART) voorop en werkt hier consequent naartoe
 • Zet zich waarneembaar in om doelstellingen te bereiken
 • Kent de kwaliteitseisen van de organisatie
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk
 • Zorgt ervoor dat anderen op de hoogte zijn van de afspraken m.b.t. kwaliteitscriteria

Bewaken van doelstellingen

 • Stelt zichzelf ambitieuze doelstellingen
 • Bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen
 • Werkt volgens de PDCA cyclus
 • Geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden
 • Stimuleert en motiveert medewerkers om zich in te zetten voor het behalen van doelstellingen en kwaliteitseisen
 • Maakt het niet behalen van doelstellingen bespreekbaar met medewerkers en/of team
 • Vraagt feedback over de kwaliteit van het door hem geleverde werk

Gericht op doelen en resultaten op lange termijn

 • Houdt zich actief bezig met de toekomst en continuïteit van de organisatie
 • Stelt, vanuit een gedragen visie, doelstellingen op lange termijn
 • Realiseert verbeteringen in randvoorwaarden zodat doelstellingen kunnen behaald worden
 • Benoemt en actualiseert kwaliteitscriteria voor de organisatie

Onderhouden van contacten

 • Onderhoudt makkelijk contacten in uiteenlopende situaties
 • Houdt belangrijke ontwikkelingen in het netwerk bij
 • Bezoekt gelegenheden waar hij kans heeft zijn netwerk te onderhouden

Leggen van nieuwe contacten

 • Spreekt netwerk aan als hij specifieke kennis of informatie nodig heeft
 • Kan achtergronden en relaties inschatten
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang

Uitbouwen professioneel en invloedrijk netwerk

 • Anticipeert op belangrijke ontwikkelingen binnen het netwerk
 • Gaat samenwerkingsverbanden aan waardoor de organisatie haar doelen beter kan waarmaken
 • Wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen

Vooruitkijken

 • Kent visie en missie van de organisatie en draagt deze uit
 • Stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied
 • Legt een relatie tussen strategie van het eigen organisatieonderdeel en eigen activiteiten

Vertalen van feiten en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen

 • Communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet toegeschreven worden
 • Onderkent trends in het werkgebied en vertaalt deze naar mogelijkheden voor de organisatie
 • Ontwikkelt voorstellen o.b.v. de strategie van het organisatieonderdeel

Bekijken van feiten op afstand en in ruimer perspectief op lange termijn plaatsen

 • Houdt vast aan lange termijn visie ondanks de dagelijkse gebeurtenissen
 • Legt overstijgende en minder voor de hand liggende verbanden
 • Anticipeert op maatschappelijke evoluties
 • Maakt zich los van de dagelijkse problematiek en neemt de tijd om vooruit te denken en de grote lijnen aan te geven