Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Buurtwerking Den Dam
Buurtwerking Den Dam

Buurtwerking Elegast–Den Dam is een werking in Antwerpen–Noord, die de solidariteit tussen mensen wil bevorderen, los van hun inkomen, sociale afkomst of nationaliteit.

In stadswijken valt het steeds meer voor dat buren elkaar niet kennen. Er is een generatieverschil, nieuwe gezichten vervangen de oude, andere spreektalen maken het moeilijker om te communiceren, onbekende gewoontes boezemen angst in … Er zijn heel wat drempels die met elkaar kennis maken in de weg staan.

Onze laagdrempelige buurtwerking creëert ontmoetingskansen voor de buurtbewoners. We besteden daarbij extra aandacht aan mensen die door vereenzaming in kansarmoede terecht dreigen te komen.

Die ontmoetingskansen uiten zich (naast onze algemene werking) vooral in de vele buurtgerichte activiteiten die we sàmen met de buurtbewoners organiseren: het jaarlijks buurtfeest, de lentepoets, de buurtraad, het halfjaarlijkse repair café, het sinterklaasfeest, de vele hobby ateliers enzovoort.

Voor een aangename buurt is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen participeren aan het maatschappelijk gebeuren en verantwoordelijkheden en engagementen opnemen in hun buurt. Daarnaast willen we mensen kansen bieden om zich te ontwikkelen, te ontplooien en positieve ervaringen op te doen om op die manier hun zelfbeeld op te krikken. Via een goed uitgewerkt vrijwilligersbeleid willen we werken aan deze doelstellingen.

Vanuit de wijkwerking bieden we individuele hulpverlening aan alle buurtbewoners met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen. Buurtbewoners kunnen met al hun vragen bij ons terecht. We focussen ons in dit project voornamelijk op enerzijds administratieve, informatieve, pedagogische en psychosociale vragen en anderzijds op het verlenen van dienstverlening gelokaliseerd in het buurthuis.

Terugkerende activiteiten met als doelstellingen: ontmoeting, integratie, participatie, mobilisatie, dialoog, probleemdetectie en signaalfunctie. Door het aanbieden van vast aanbod willen we een duidelijke structuur bieden. We organiseren enkele vaste activiteiten op vraag van de buurtbewoners, of vanuit een noodzaak voor de buurt. Bij het organiseren en uitbouwen van de activiteiten beogen we een goede mix op basis van leeftijd, achtergrond … Voorbeelden zijn huistaakbegeleiding, oefenkansen Nederlands, Studio E, kledijzolder, vrouwengroep.

Kinderen, jongeren en hun gezinnen die in kansarmoede leven vinden vaak hun weg niet naar het bestaande vrijetijdsaanbod. Kinderen die op straat hangen ervaren vaak een sociaal isolement. Beperkte sociale contacten kunnen hiervan een oorzaak zijn. Door het aanbod ook naar deze groep mensen te verduidelijken, de drempels te verlagen en samen een begeleidingstraject op te starten willen we hen op lange termijn laten deelnemen aan het maatschappelijke gebeuren.

De maatschappij digitaliseert razendsnel. Wie niet of weinig digitaal vaardig is, loopt het risico niet meer mee te kunnen en uitgesloten te raken. Als buurtwerking willen we buurtbewoners versterken en hen meenemen in het verhaal van multimedia. We ondersteunen de buurtbewoners in het gebruik en leren hen op een ‘veilige’ manier omgaan met het digitale. We wisselen daarover ook uit met het team e-inclusie van de stad Antwerpen. Vrij computergebruik, workshops …

Nieuwsgierig?

Je bent steeds welkom op Elegast Den Dam: daar geven we je graag wat meer uitleg!

Buurtwerking Elegast Den Dam

Twee Netenstraat 13a
2060 Antwerpen

 Sven De Loght
 Jeroen Buytaert
03 232 60 20
buurtwerking@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 062 – Station Dam (200m)
Halte Station Dam (200m): Bus 23

Halte Schijnpoort (1km): Tram 2, 3, 5, 6
Halte Stuivenberg (1km): Tram 12
Halte Ijzerlaan (1km): Tram 70 – Bus 600, 601, 602, 610, 620, 621, 629, 640, 641, 642, 720, 730, 760, 761, 770, 771, 772, 775, 776