Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Missie en visie
Missie en visie

De cliënt staat bij Elegast centraal. Inspelend op nieuwe tendensen binnen de samenleving of nieuwe noden van onze doelgroep, denken we outside the box en zoeken we voortdurend naar vernieuwende oplossingen op maat. Innoverend denken typeert Elegast.

Onze kernopdracht

De kernopdracht van Elegast wordt samengevat door de volgende drie pijlers:

Cliënten ondersteunen en de kans geven, in een klimaat van respect en verantwoordelijkheid, te groeien als persoon.

Cliënten in een sfeer van vertrouwen en dialoog, de middelen bieden die ze nodig hebben om zich te integreren in en te participeren aan onze samenleving.

Cliënten de kansen geven om zelf terug positieve richting te geven aan hun leven.

Eén overkoepelende en coherente beleidsmissie

Elegast gaat voor een kwaliteitsvolle en geëngageerde hulpverlening op maat van onze cliënten en hun omgeving. Dat realiseren we in open en transparante dialoog, en met respect voor alle partners (waaronder cliënten, personeel, verwijzers en de Raad van Bestuur). 

Elegast biedt jongeren en gezinnen een brede waaier aan hulpverlening aan, met oog voor onze cliënten en hun omgeving in de meest ruime zin. Zes ankerpunten staan daarbij centraal:

Kwaliteit

Onze manier van werken is wetenschappelijk en methodisch onderbouwd, zodat we de hoogste kwaliteit in onze hulpverlening kunnen bieden. Permanente vorming is de sleutel tot het behoud en de verdere verbetering van die kwaliteit. Streven naar voortdurende verbetering zit in ons DNA. Ook naar onze medewerkers willen we een kwalitatief beleid voeren waarbij de competenties van één ieder maximaal worden ingezet.

Communicatie

Een open communicatie helpt ons om het aanbod te optimaliseren. Daar maken we werk van, zowel met de cliënten (individueel en collectief) als met het eigen personeel. Ten slotte willen we bij uitstek een organisatie zijn die ook pro­actief andere hulp­verlenings­instanties en de bredere buiten­wereld betrekt bij haar werking. Omdat we geloven dat hulpverlening een zaak van iedereen is, willen we waar mogelijk onze visie en expertise delen via samenwerkings­verbanden, over­leg­structuren en eigen publicaties.

Maatwerk

We streven ernaar om zoveel mogelijk vraaggestuurde hulpverlening op maat van elke persoon te bieden. Voor Elegast is elke persoon uniek. Dit vraagt een geïndividualiseerd traject dat verloopt in dialoog met alle stakeholders (cliënten, begeleiders, verwijzers, gezinsomgeving, schoolomgeving,…). Daarnaast krijgen alle partijen (cliënten, personeel, samenwerkingspartners,…) de kans om op hun niveau te participeren in het beleid van de organisatie.

Engagement

Onze zorg voor onze cliënten vertrekt vanuit een oprecht en duurzaam engagement. Niet alleen naar onze cliënten en de maatschappij, maar ook naar onze eigen medewerkers in hun dagelijkse in­spanningen. Respect voor integriteit staat centraal.

Innovatie

We kijken niet enkel naar de cliënt en zijn omgeving. In functie van evoluties in de wijzigende maatschappij vernieuwen we ons aanbod, of sturen we bestaande methodes bij. De wereld staat immers niet stil, en zeker niet de wereld waarin jongeren opgroeien. De organisatie wil een voortrekker zijn in partnerschappen, door toekomstgericht te werken en vooruit te denken.

Deugdelijk bestuur

Tot slot beseffen we dat onze hulpverlening enkel duurzaam kan zijn mits een gezond financieel beleid en het handhaven van een deugdelijk bestuur (bijgestaan door een raad van bestuur).

Onze missie,
met betrekking tot specifieke domeinen.

Als organisatie respecteren we de eigenheid van elke mens en tonen begrip voor ieders waarden en normen. De cliënt is een volwaardig lid van de hulpverlening en neemt actief deel aan het hulpverleningsproces. De begeleider is deskundige in het begeleiden van het proces. De cliënt is expert wat betreft zijn eigen leefsituatie. De begeleider gaat in dialoog met de cliënt om mee te zoeken naar gewenste verandering. Het begeleidingsproces berust op dialoog met inspraak van alle partijen. Open communicatie, transparantie en meerzijdige partijdigheid zijn de basisprincipes van deze dialoog.  De cliënt bepaalt maximaal de werkpunten tijdens de begeleiding rekening houdend met de opdracht van de  mogelijke verwijzer.

We staan open voor alle zorgen die het cliëntsysteem aangeeft.  Deze integrale begeleiding geeft de mogelijkheid om aan te sluiten bij de beleving van de cliënten. Vanuit dit vraaggestuurd werken trachten we flexibel en creatief in te spelen op de noden en zorgen van het cliëntsysteem. We streven ernaar cliënten naadloze trajecten aan te bieden, zonder breuken of nieuwe wachttijden in het hulpverleningsproces.

Als organisatie zetten wij maximaal in op emancipatorisch, krachtgericht en responsabiliserend werken.  Dit betekent dat we zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de cliënt laten liggen en zo weinig mogelijk overnemen, hierbij rekening houdend met de aanwezige krachten en mogelijkheden en tegelijkertijd met de beperkingen en bezorgdheden.

In elk cliëntsysteem zijn positieve krachten aanwezig. We werken doelgericht aan positieve veranderingen door te focussen op de erkenning van positieve krachten enerzijds en anderzijds te werken aan het vergroten van de vaardigheden en het probleemoplossend vermogen, werken we doelgericht aan positieve verandering

We beschouwen het cliëntsysteem als deel van een ruimer netwerk (op micro, meso en macrovlak). We stimuleren de maatschappelijke participatie door het netwerk te betrekken, te verruimen en te activeren.

Als organisatie hechten we belang aan een multidisciplinaire kijk op hulpverlening. Deze multidisciplinaire kijk wordt gevoed door intervisie en een aangepast VTO-beleid en vindt tevens haar weerspiegeling in de samenstelling van de teams. We baseren onze hulp- en dienstverlening op een dynamische en integrale benadering van theoretische referentiekaders. Verfijnen en verdiepen van de kwaliteit van de hulpverlening is een blijvende opdracht voor iedereen.

Elegast ziet het expliciet als haar opdracht om ook voor de moeilijkste doelgroepen een kwalitatief hulpverleningsaanbod te bieden. Om dit te bereiken verwachten we van elke begeleider een open en respectvolle houding. We stellen ons binnen elke begeleiding bereikbaar en flexibel op. We maximaliseren de kansen van de begeleiding door een aanklampende hulpverleningsattitude.

Elegast denkt blijvend na over nieuwe hulpverleningsvormen en innovatieve methodieken en kenmerkt zich door in te spelen op nieuwe maatschappelijke tendensen en specifieke doelgroepen.

Het financieel beleid wordt gevoerd in een open en transparante dialoog met de verschillende partners (algemene vergadering, rvb, directies, ondernemingsraad, personeel,…). Naast deze open dialoog zijn ook helderheid, duidelijke mandaten en bevoegdheden op financieel gebied belangrijke werkingsprincipes.

Het financieel beleid beperkt zich niet tot korte termijn denken. Duidelijke financiële beleidslijnen worden ook op lange termijn uitgezet. Duurzaamheid, efficiëntie en ecologie worden in het kader van kwalitatieve zorg bij  elke investering voorop geschoven. Enerzijds moeten voldoende middelen op de werkvloer ingezet worden ten einde een kwalitatieve hulpverlening mogelijk maken. Anderzijds dient er spaarzaam omgegaan te worden met de beperkte middelen ten einde een goed sociaal passief op te bouwen, de nodige grote investeringen te vrijwaren en flexibel te kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke tendensen en te kunnen inzetten op innovatie.

Daarnaast moet er een goed evenwicht zijn tussen kosten en baten. Naast de meer structurele overheidssubsidie vinden we het belangrijk om actief in te zetten op projectsubsidie en fondsenwerving.

Alle grote financiële beslissingen worden zoveel als mogelijk vastgelegd in een beleidsplan en een begroting. De begrotingsopmaak vertrekt vanuit de solidariteit tussen diensten en vanuit  duidelijke verdeelsleutels (werkingsmiddelen – personeelsmiddelen – infrastructuur/ algemeen kader – pedagogisch personeel/ jaaruitgave – lange termijn sparen…) die door de algemene vergadering en rvb zijn goedgekeurd. De raad van bestuur legt de parameters voor de begrotingscontrole vast. Grote bijsturingen in de begroting worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Jaarlijks wordt een begrotingscontrole uitgevoerd aan de hand van  de vastgelegde parameters.

Tot slot wordt, in het kader van een goed financieel beleid, elke financiële uitgave gecontroleerd door meer dan 1 persoon.

De integrale kwaliteitszorg is gericht op het realiseren van onze visie. De cliënt en het cliëntsysteem staat dus centraal in ons handelen dat gericht is op het continue verbeteren van onze hulp- en dienstverlening. Het is een voortdurend proces van zoeken en bijsturen dat nooit af is.

De uitbouw van de integrale kwaliteitszorg verloopt gestructureerd, planmatig en gefaseerd. Concreet wordt de uitbouw en het onderhoud van de kwaliteitszorg vertaald in het kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op (zelf)evaluatie en goede kwaliteitsinstrumenten.

Het kwaliteitsbeleid staat niet op zichzelf maar maakt integraal deel uit van het algemeen beleid. Het is een zaak die iedereen aanbelangt en waarbij wij iedereen maximaal willen betrekken: personeel, cliënten, stakeholders en maatschappij.Het personeelsbeleid van Elegast focust zich op het bekomen van een duurzame band tussen medewerkers en de organisatie.

Dit vertaalt zich in een wederzijdse betrokkenheid. Medewerkers zetten hun competenties in voor de missie van de organisatie en in lijn met de waarden van de organisatie. De organisatie ondersteunt haar medewerkers in hun engagement door de eigen kernwaarden uit te dragen en te implementeren in het personeelsbeleid. Dit geeft een focus op het welzijn van de medewerkers door een positief werkklimaat te scheppen op vlak van de vijf domeinen van psychosociaal welzijn:  arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en arbeidsrelaties. Wederzijds respect binnen de organisatie is noodzakelijk om een balans te vinden tussen organisationele, individuele en gemeenschappelijke belangen.

De match tussen de kernwaarden van de organisatie en de competenties van de medewerkers wordt gewaarborgd door een adequaat organisatiemodel. Een model waar ruimte is voor inspraak en participatie. Een structuur waar medewerkers en teams ruimte krijgen om dynamisch en innovatief te werken en zo dagdagelijks bij te dragen aan een kwaliteitsvolle werking.

Het beleid wordt geconcretiseerd in processen en functieprofielen. De noodzakelijke processen zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Werving en selectie, het onthaalbeleid, de loopbaan en ontwikkelingskansen, coaching, evaluatie en waardering zijn gestoeld op een onderbouwde, methodische houding en krijgen vorm binnen het omschreven organisatiemodel.

Deze onderbouw vertrekt vanuit competentiemanagement dat zich richt op het optimaal inzetten en ontwikkelen van competenties van medewerkers, met het oog op het realiseren van de missie/visie van de organisatie.

Binnen dit model is er nood aan welomschreven functieprofielen met afgebakende bevoegdheden.

Bij Elegast staan oprecht engagement naar jongeren en gezinnen centraal. In externe communicatie en samenwerkingsverbanden draagt Elegast dit engagement uit naar jongeren, gezinnen en naar de samenleving.

De integriteit van onze cliënten is het uitgangspunt bij onze externe communicatie. Wat we communiceren en hoe we dit doen, vormt steeds het voorwerp van afweging. Samenspraak met onze cliënten en ethische reflectie zijn kernoverwegingen.

Dialoog en samenspraak staan bij elk aspect van de externe communicatie centraal. Dit vertaalt zich in dialoog met de samenleving. Feedback van en naar de samenleving wordt gezien als een stimulans en een groeikans. Elegast houdt de vinger aan de pols van de samenleving en brengt hulpverlening dichter bij de samenleving. We kiezen bewust voor communicatie in mensentaal – eenvoudig, helder en duidelijk voor iedereen.

We hebben oog voor de eigenheid van elke groep in onze samenleving en in onze samenwerkingsrelaties. Als organisatie willen we op maat communiceren met jongeren en hun gezin, hun leefwereld, hun buurt. We gaan in dialoog met onze collega’s in het werkveld en met onze overheden. Er wordt telkens bewust gezocht naar manieren van communiceren die aansluiten bij elk van deze groepen. Per groep (cliënten, verwijzers, overheid, …) is er een communicatieplan, met een heldere boodschap waarop wordt ingezet en een duidelijke planning.

De organisatie communiceert helder en als een krachtig geheel. We leggen de nadruk op de eenheid in visie die de verschillende werkingen bindt. We vinden het belangrijk dat de professionaliteit van onze organisatie zichtbaar is. Inhoud primeert. Elegast zet in op regelmatige communicatie, en durft te communiceren in alle openheid. We kiezen, in onze dagdagelijkse praktijk, voor een communicatie dichtbij de inhoudelijke werkingen zelf. Telkens wanneer vanuit de organisatie krachtige en eenduidige signalen moeten worden gegeven, wordt er één aanspreekpunt aangesteld (bijvoorbeeld in communicatie met overheden, de media…). Al onze externe communicatie is opbouwend. Inhoud primeert, sensatie wordt geweerd.

Elegast gedraagt zich, in al haar samenwerkingsverbanden, als een betrouwbare partner.  De organisatie wil duurzame samenwerkingsrelaties aangaan, gebouwd op wederzijds vertrouwen en engagement. We bouwen bruggen over de grenzen van sectoren heen. De organisatie speelt een voortrekkersrol in samenwerking, door toekomstgericht te werken en vooruit te denken. We initiëren innovatie. We zijn een gedreven partner in de samenleving waarin we actief zijn.

Ons kompas

Onze missie en visie worden in het dagelijks werken vertaald in 6 kernwaarden die ons denken en handelen richting geven:

  • Beslissingen en acties hebben een emancipatorisch, krachtgericht en activerend karakter
  • Beslissingen en acties zijn gericht op het versterken van de vaardigheden en het probleemoplossend vermogen van cliënten en medewerkers
  • Aan beslissingen en acties gaat een participatief en dialogisch proces vooraf
  • Beslissingen en acties zijn gericht op duurzaamheid
  • Beslissingen en acties worden weldoordacht genomen, plan- en doelmatig
  • We communiceren open, transparant en eerlijk over beslissingen en acties