Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Diagnostische Centra
Diagnostische Centra

De onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) vormen een belangrijke hoeksteen in het hulpverleningslandschap. Ze leveren onderbouwde diagnostiek en gefundeerde adviezen aan voor de verdere kwaliteitsvolle hulpverlening.

Als Diagnostische Centra bieden wij een vorm van intensieve hulp aan jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) bevinden of een jeugddelict hebben gepleegd. Elegast neemt tevens een sterke verantwoordelijkheid in de begeleiding van jongeren in acute crisissituaties.

Elegast beschikt over 3 OOOC’s (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra) met een totale capaciteit van 50 ‘modules’: verblijf, residentiële diagnostiek en ambulante diagnostiek. De verschillende modules bieden ons de mogelijkheid om een onderscheid te maken in functie van de leeftijd en de problematiek van de jongere.

OOOC Harmonie

Capaciteit: 17

10

verblijf
+
diagnostiek
 

5

diagnostiek
(ambulant)

2

crisisbedden
-12 jaar

Doelgroepen:

Jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie

Leeftijd van 3 tot 18 jaar

OOOC Jacob Jordaens

Capaciteit: 19

10

verblijf
+
diagnostiek

9

diagnostiek
(ambulant)
+
VIA

Doelgroepen:

Jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie

Leeftijd van 3 tot 18 jaar

OOOC Potgieter

Capaciteit: 14

9

verblijf
+
diagnostiek

1

diagnostiek
(ambulant)

4

crisisbedden
+12 jaar

Doelgroepen:

Jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie

Jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd

Leeftijd van 12 tot 18 jaar

Aanmelding

De diagnostische centra zijn over het algemeen niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wilt zeggen dat jongeren aangemeld worden door een verwijzer. Twee uitzonderingen hierop zijn onze VIA–trajecten en crisisbedden.

De Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) fungeert hier als vertegenwoordiger van de maatschappij die enerzijds de hulpgarantie biedt, anderzijds de lopende hulpverlening ondersteunt en continueert. De aanmelding verloopt via brede instap (CLB, pleegzorg, contextbegeleiding …), de gemandateerde voorzieningen of de Jeugdrechtbank

Onze werking

De probleemsituaties zijn dermate complex dat de cliënt en hun contactpersoon-aanmelder niet meer weten welke vorm van hulp het beste is. De kernopdracht bestaat erin om via een diagnostisch onderzoek een volledig en oplossingsgericht inzicht te verkrijgen in het thuismilieu van de jongere, zijn leefwereld en de problemen die daar ontstaan zijn.

Onze werking wordt afgestemd op de situatie van de jongere en neemt 60 dagen in beslag. In uitzonderlijke situaties kan de onderzoeksperiode verlengd worden voor 60 dagen en wanneer de jongere na afronden van het onderzoek niet naar huis kan terugkeren kan het OOOC een overbruggingsperiode voorzien van 30 dagen. We bieden binnen onze reguliere trajecten twee werkvormen aan.

De jongere blijft toevertrouwd aan zijn milieu. Wekelijks vindt er een gesprek plaats in de voorziening of in het milieu van de jongere met zowel de voornaamste zorgfiguren van de jongere als met de jongere zelf.

De jongere wordt in onze voorziening opgenomen. Er vinden huisbezoeken plaats en de betrokkenen worden regelmatig uitgenodigd voor een gesprek. Door dagelijkse groepsobservaties krijgt men een breder beeld van het dagelijks functioneren van de jongere.
Via een residentiële opvang waarborgen we de veiligheid van het cliëntsysteem.

Onze begeleiding

Voor de start van de begeleiding is er steeds een intake voorzien en indien de context (cliënt en het cliëntsysteem) het wenst, vindt er voor de intake nog een kennismaking plaats. Bij een kennismakingsgesprek wordt voornamelijk de voorziening voorgesteld en onze werking reeds een deel toegelicht. Bij de intake zijn niet enkel de cliënt en het cliëntsysteem aanwezig maar ook de contactpersoon-aanmelder. Bij intake worden het A-document, de doelstellingen en de verwachtingen van alle betrokkenen besproken en wordt het intakeformulier overlopen.

Na het afronden van het intakegesprek wordt, in geval van residentiële begeleiding, de jongere door zijn IB rondgeleid, wordt de kamer aan de jongere toegewezen en maakt de jongere kennis met de leefgroep en de leefgroepwerking.

Bij opstart van een dossier wordt er een multidisciplinair team samengesteld, bestaande uit 3 disciplines.

De contextbegeleider concentreert zich binnen de voorziening op het thuismilieu van de jongere. Hij is aanwezig op het intakegesprek en heeft wekelijks minimum 1 gesprek met de ouder(s) en/of context in de voorziening of bij de ouder thuis. Verder legt hij ook contacten met significante derden, zoals eventuele vorige voorzieningen, familieleden, Jeugdbrigade, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)…

De psycholoog concentreert zich op de jongere, en probeert een duidelijk beeld te verkrijgen van diens mogelijkheden, beperkingen en belevingservaringen. Dat verwezenlijkt de psycholoog door een zo positief mogelijke vertrouwens- en werkrelatie met de jongere te creëren. Die relatie komt tot stand via gesprekken, spel- en gedragsobservaties en via psychologisch testonderzoek. Dit wordt aangevuld met informatie verkregen door contacten met derden, zoals leerkrachten, medewerkers van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), huisartsen en therapeuten.

De IB staat  in voor de begeleiding van de jongeren in de leefgroep. Hij bouwt mee aan een sfeervolle, gezellige en gestructureerde leefomgeving voor de jongeren.

Als IB is het wenselijk om aanwezig te zijn op de intake. De IB is het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van zijn jongere gedurende de hele begeleidingsperiode. De IB volgt onder andere de contacten met de context en de vrijetijdsbesteding van zijn jongere op.

Onze methodiek

In het OOOC wordt er gewerkt volgens het protocol van de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD).

HGD is een praktijkmodel dat het diagnostisch proces concreet en stapsgewijs beschrijft. Bij HGD onderkennen en analyseren we problemen bij jongeren en hun omgeving met als doel het geven van een passend advies. Het begin is de hulpvraag van de cliënt en het cliëntsysteem en het eindproduct is een bruikbaar advies. We richten ons op relevante risico- en beschermende factoren van jongere, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. HGD is een procesmodel, is flexibel en transparant. De handelingsgerichte diagnostiek ontleent elementen uit het oplossingsgericht werken, het krachtgericht werken en contextueel werken, visies en methodieken die we binnen onze organisatie en werking hanteren.

Het multidisciplinair team zit regelmatig samen om het verloop van het dossier te bespreken. Ze maken een gezamenlijk oriëntatieplan op, op basis van de verkregen informatie uit de intake en het A-document. Dit betekent dat er hypotheses en onderzoeksvragen worden geformuleerd op basis van de aangeleverde informatie van de cliënt, het cliëntsysteem en derden, hetgeen in het ecologisch model wordt gezet en onze leidraad is doorheen het hulpverleningsproces.

De onderzoeksvragen worden getoetst met specifieke methodieken en testing teneinde te komen tot een integratief beeld en een gefundeerde besluitvorming. Vanuit een gedegen multidisciplinair onderzoek formuleren we een gefundeerd, toekomstgericht en realistisch advies naar het cliëntsysteem en de contactpersoon-aanmelder via een uitgebreid diagnostisch verslag. Bij het geformuleerde advies maken we indicatiedoelstellingen op voor de vervolghulpverlening.

Er wordt een adviesgesprek georganiseerd waarop alle betrokkenen worden uitgenodigd. De verslaggeving wordt bezorgd aan de CPA en/of aan de Jeugdrechter. De cliënt en/of cliëntsysteem kunnen steeds hun deel van het verslag opvragen aan de voorziening.

De diagnose en het advies vormt de basis van verdere hulpverlening.

OOOC Harmonie

Belgiëlei 203
2018 Antwerpen

 Bart D’Heer
03 286 75 25
03 286 75 27
harmonie@elegast.be

Bereikbaarheid

Velo 042 (100m) – Harmonie
Velo 043 (200m) – Grétrystraat

Halte Harmonie (100m): Tram 2, 6, 7, 15 – Bus 17, 30, 191

OOOC Jacob Jordaens

Jacob Jordaensstraat 73
2018 Antwerpen

Dorien Willems
03 285 91 50
03 285 91 89
jacob.jordaens@elegast.be

Bereikbaarheid

Velo 116 – Loosplaats (350m)
Velo 093 – Sint-Vincentius (500m)

Halte Sint-Vincentius (300m): Tram 4
Halte Loosplaats (350m): Bus 20, 21, 32, 191
Halte Lange Leemstraat (600m): Tram 2, 6, 15 – Bus 17, 191

OOOC Potgieter

Potgieterstraat 11-13
2060 Antwerpen

 Bart D’Heer
03 235 01 15
03 235 73 16
potgieter@elegast.be

Bereikbaarheid

Velo 122 – Schijnpoort (300m)
Velo 113 – Helmstraat (350m)
Velo 038 – Pastorijstraat (550m)

Halte AZ Stuivenberg (50m): Bus 23, 30
Halte Handel (700m): Tram 2, 3, 5, 6