Waarom VIA

Elegast wil zijn jarenlange ervaring binnen het diagnostisch onderzoek beschikbaar stellen aan voornamelijk de CLB’s en scholen. Deze partners hebben een cruciale signaalfunctie met betrekking tot het welzijn van kinderen en jongeren. Ze zijn de eersten die een verontrustende situatie in het leven van de jongeren aanvoelen. Vaak hebben zij echter onvoldoende zicht op alle elementen en oorzaken van de verontrustende opvoedingssituatie. Als OOOC willen wij als partner in de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) de CLB’s en scholen ondersteunen waarbij de focus van de problemen bij de jongere binnen de context schuilt.

Vanuit dit vertrekpunt kan VIA binnen een Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum (OOOC) ondersteuning bieden aan en een aanvulling zijn op de moeilijkheden, hiaten binnen een diagnostisch proces. Door het samengaan van een OOOC met een CLB bundelen we onze krachten in één hulpverleningsproces en zetten we sterk in op preventie en kunnen we voorkomen dat een probleemsituatie escaleert.

Wat is VIA

VERKENNING

 •    Aanbod van vraaggestuurd diagnostisch onderzoek
 •    Vraagverheldering


INDICATIE

 •    Vrijwillig
 •    Ambulant
 •    Maximaal 1 maand


ACTIE

 •    Handelingsgerichte Diagnostiek
 •    Kracht- en Contextgericht
 •    Advies op maat


VIA-project staat voor een snelle en efficiënte samenwerking tussen het diagnostisch centrum en de hulpvrager - de brede instap (CLB, CAW, CKG...) - door hulp te bieden op het vlak van diagnostiek en begeleiding voor jongeren en de context. Het VIA-project werkt vraaggestuurd en doel-/krachtgericht met als eindproduct een gericht advies, begeleiding waar de cliënt, de context en de aanmelder onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

Wij willen een vinger aan de pols houden en onmiddellijk hulp bieden ten einde escalatie van de probleemsituatie te vermijden. Door zo spoedig mogelijk te interveniëren willen we een time out en/of een uitsluiting voorkomen. De begeleiding richt zich op preventie van, het omgaan met en begeleiden van jongeren met moeilijkheden. De focus ligt op het ondersteunen/probleemoplossing op gang brengen voor jongeren met (psychosociale) problemen en deze begeleiden

Doelgroep

Jongeren van 6 tot 18 jaar in een complexe verontrustende opvoedingssituatie

     
 • Pedagogische problematiek ( te weinig of geen grenzen, geen structuur of opvolging,
  geen affectie, weinig ondersteuning... )
 •    
 • Emotionele problematiek ( depressie, angst..)
 •    
 • Gedragsproblematiek ( arrogant, opstandig , agressief..)
 •    
 • Echtscheidingsproblematiek ( loyaliteitsconflicten, parentificatie..)
 •    
 • Hechtingsproblematiek
 •    
 • Socialisatieproblematiek ( zindelijkheid, slaapproblemen, eetproblemen..)
 •    
 • Spijbelproblematiek
 •    
 • Psychosomatische problematiek
 •    
 • Leerproblematiek


Focus op preventie, de-escalatie, jongeren zonder sprake van ernstige Multi- problematiek. Problematieken waar de inzet van een HGD en contextueel werken een belangrijke meerwaarde zijn in het hulpverleningsproces.

De jongere is ingeschreven in een school van het arrondissement Antwerpen.

Methodiek

De basis van ons diagnostisch proces is het diagnostisch protocol. Het diagnostisch proces wordt binnen dit protocol omschreven als HandelingsGerichte Diagnostiek (HGD). De handelingsgerichte en dialooggestuurde diagnostiek binnen het OOOC is een interdisciplinair besluitvormingsproces, waarbij op een wetenschappelijk verantwoorde manier informatie wordt verzameld betreffende de aangemelde verontrustende leefsituatie om een antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvragen.

Bij kracht- en contextgericht werken ligt de regie in handen van de cliënt en de context. De regie van het begeleidingstraject wordt sterker bij de hulpvrager gelegd en er wordt uitgegaan van de sterktes, de krachten en de mogelijkheden van de cliënt en de context. De cliënt en de context gaan een plan voor een oplossing uittekenen en zij bepalen voor welke aspecten en met welk doel ze hulp vragen aan het Diagnostisch Centrum. We spreken hierbij over een evolutie van het aanbieden van een hulpverleningsproces naar het gericht ingaan op een vraag in een oplossingstraject, hetgeen binnen Integrale Jeugdhulp verwacht wordt.


Advies

Via specifieke methoden, de ervaring en de expertise van het diagnostisch centrum, brengen we de cliënten de geschikte vaardigheden bij om beter te functioneren. We willen alle betrokken actoren leren omgaan met de problemen door samen antwoorden te vinden op hun vragen en hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen, te stimuleren. We bieden de jongere, de ouders en de aanmelder ondersteuning aan om in de toekomst te leren omgaan met de problemen, om het sociaal netwerk te verruimen, om ze te laten inzien waar ze terecht kunnen voor welke hulp. We reiken handvaten aan waarmee in de toekomst beter kan omgegaan worden met de problemen. Dit alles wordt gebundeld in een verslag dat we aan de aanmelder bezorgen.