NIEUWE UITDAGING KRIJGT VORM: SLACHTOFFER IN BEELD

HCA-vorming neemt een nieuw leerproject onder de arm. Naast de al bestaande 'korte' en 'lange' vormingen – individueel op maat - kunnen jongeren nu ook bij de vormingsdienst terecht voor een leerproject met als basisthema 'het slachtoffer'. Slachtoffer in Beeld – minderjarigen werd ontwikkeld door de collega's van HCA te Limburg (BAAL),
die de mosterd haalden bij het 'Slachtoffer in Beeld' project voor meerderjarigen.

WAT? Zoals de naam 'Slachtoffer in Beeld' doet vermoeden,is het een voornamelijk slachtoffergericht vormingsproject. Het richt zich op jongeren die feiten pleegden en hierbij weinig blijk gaven van inlevingsvermogen in slachtofferschap en een beperkt schade-inzicht hebben.

HOE? Het leerproject SIB-m is een groepsproject voor 4 tot 6 jongeren. Het neemt in totaal 20 uren in beslag,
waarin 7 groepssamenkomsten en 2 individuele gesprekken vervat zitten. Er wordt bewust voor een groepsbenadering gekozen. Dit laat een zekere onderlinge herkenbaarheid toe en een confrontatie met elkaars waarden en opvattingen. In het 20-uren pakket zitten allerlei oefeningen en methodieken, die het inzicht van de jongeren in slachtofferschap stimuleren. Zo vormen groepsdiscussies over de ernst van hun feiten en de gevolgen ervan voor slachtoffers en daders een belangrijk onderdeel van dit leerproject. Ook wordt gebruik gemaakt van rollenspelen waarin de jongeren geconfronteerd worden met een acteur / actrice die hun slachtoffer speelt. Verder worden videogetuigenissen van slachtoffers bekeken en besproken, en als oefening schrijven de jongeren een brief naar het slachtoffer.
Verschillende gastsprekers komen langs, elk met hun professionele kijk op slachtofferschap. Zo ontvangen we een advocaat, een herstelbemiddelaar en een medewerker van centrum Slachtofferhulp. Zij schetsen hun eigen professionele ervaringen voor de jongeren en er is ruimte voorzien voor het stellen van vragen.

DOEL? Het leerproject wil kennis en inzicht in slachtofferschap en schade vergroten en het inlevingsvermogen in het slachtoffer verhogen. Het wil jongeren stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van het slachtoffer.

ELEGAST? Starten met een nieuw leerproject vraagt veel voorbereidend werk van een dienst. Dankzij de goede samenwerking met andere HCA-diensten konden enkele teamleden lopende leerprojecten in Mechelen en Hasselt bijwonen, zodat ze beslagen ten ijs zouden komen bij de eerste SIB-groep die ze zelf zouden geven. Geen SIB-groep zonder SIB-jongeren echter, en dus was onze volgende stap een persoonlijke voorstelling van ons nieuw leerproject aan de verschillende jeugdrechters. Nadien kon het aanmelden van jongeren voor dit project echt van start gaan.

Intussen is de eerste SIB-groep een feit: in de loop van de maand oktober mocht Elegast de eerste SIB-jongeren verwelkomen. De eerste SIB groep bestond uit drie jongeren. Door het kleinere aantal groepsleden groeide een klimaat van vertrouwen, waardoor de jongeren spontaan en openhartig vertelden over hun eigen ervaringen met betrekking tot hun slachtoffer(s). Ook alle voorziene gastsprekers traden aan. Hun ervaringen in het werken rond slachtofferschap bleken een interessante meerwaarde voor het denken over slachtofferschap. Maar de rollenspelen met de acteurs zorgden voor een echte climax in het traject. Jongeren werden op een levendige manier geconfronteerd met hun slachtoffer, wat voor een grote persoonlijke impact zorgde bij de jongeren. Deze eerste SIB-groep was een positieve ervaring voor zowel de jongeren als de begeleiders. Vanuit Elegast zijn we alvast overtuigd dat we met groot enthousiasme de komende groepstrajecten tegemoet kunnen treden!

Vormingswerkers VZW Elegast - Uittreksel uit Panopticon september-oktober 2011

Elegast

Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling - Elegeast vzw
Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen
hca@elegast.be - www.elegast.be