Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
VIA-Traject
VIA-Traject

Het VIA-traject is een ambulant hulpverleningsproces voor jongeren en hun context waarbij we vraaggestuurd een oplossingstraject starten. Dit vrijwillig aanbod gaat in op een vraag naar diagnostiek of begeleiding en neemt één maand in beslag.

Het diagnostisch onderzoek stoelt op het wetenschappelijk kader van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Er wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen en methodieken.

Het VIA-traject staat voor een samenwerking tussen verschillende disciplines, een muldisciplinair onderzoek. Het vaste team bestaat uit Lesley Rijmen (jongerenbegeleider) en Shana Boeckx (contextbegeleider).

Beiden hebben eveneens een orthopedagogische achtergrond.
Verder is er een nauwe samenwerking met andere betrokken disciplines zoals opvoeders en onderwijsdeskundigen. Er is géén kinderpsychiater betrokken.

Er zijn 2 mogelijke modules waaruit men kan kiezen: Verkenning of Indicatie


Verkenning

Diagnostiek | Psychologisch onderzoek
Contextueel onderzoek | Probleeminzicht en -oplossing

Wil men vooral komen tot een verheldering van de probleemsituatie, dan kiest men voor verkenning. Daarbij ligt de nadruk op diagnostiek. Middels psychologisch en contextueel onderzoek wordt de situatie zo goed mogelijk in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, (screenings)vragenlijsten en testing, observaties enzovoort. Ook wordt informatie opgevraagd bij relevante derden. Er wordt onderzocht welke vervolghulpverlening het meest gepast is. De focus ligt op het op gang brengen van probleeminzicht en probleemoplossing. Zo komen we tot een antwoord op de vragen:

Wat zijn de oorzaken? Waarom is dit aan de hand?


Indicatie

Begeleiding | Concrete handvaten en interventies
De-escalatie | Uitvalpreventie

Wil men vooral komen tot een de-escalatie de probleemsituatie en preventief optreden om uitval op school of crisis thuis te voorkomen, dan kiest men voor indicatie. Daarbij ligt de nadruk op begeleiding. Die richt zich op het omgaan met en begeleiden van jongeren met moeilijkheden. Het is dan van groot belang dat de aanmelder al zicht heeft op de probleemsituatie, al weet hoe de problemen ontstaan zijn. De diagnostiek is reeds gebeurd. Naar aanleiding van een geconcretiseerde vraagstelling in het kader van uitvalpreventie of de-escalatie worden bepaalde interventies op school en/of thuis uitgevoerd. Mogelijke aanbevelingen worden uitgebreid onderzocht. De focus ligt op het ondersteunen. Zo komen we tot een uitgebreid antwoord op de vraag:

Wat kunnen we eraan doen?

Actie

Het VIA-Traject werkt vraaggestuurd en doelgericht met als eindproduct
een gericht advies op maat waar de jongere, de context en de verwijzer
onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

Aanmeldingen

Waarom een VIA-traject starten? Wat is de meerwaarde voor een CLB?

  • Toevoegen van een uitgebreide contextuele blik
  • Op korte tijd een intensief traject op 2 sporen; met jongere én context
  • Een derde partij die vanuit een neutraal standpunt een blik kan werpen op de situatie

CLB’s van het arrondissement Antwerpen zijn, zonder andere verwijzers uit te sluiten, onze prioritaire aanmelder. Maar ook jeugdbrigade en schoolvervangende trajecten kunnen een aanmelding doen. We verwachten van de contactpersoon-aanmelder dat die aanwezig is bij zowel opstart als afronding. Het is de bedoeling dat de aanmelder na afloop van het VIA-traject betrokken blijft bij het gezin om samen met hen het advies tot uitvoering te brengen.

Na een kwaliteitscheck van de aanmelding op basis van de set aanmeldingscriteria door het OOOC, kan het traject opstarten.

Men kan dagelijks aanmelden via het online aanmeldingsformulier:

CLB’s van scholen uit het grondgebied stad Antwerpen kunnen aanmelden via het CMP.

Twijfelt u of een VIA-traject kan opstarten?
Neem gerust telefonisch contact op om verder af te stemmen!

Doelgroep

Jongeren van 6 tot 18 jaar in een
verontrustende opvoedingssituatie:

  • pedagogische problemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • gedragsproblemen
  • schoolse problemen
  • spijbelproblematiek

Het gaat om een vrijwillig aanbod. We verwachten motivatie en bereidheid tot samenwerking van zowel de jongere als ten minste één opvoedingsverantwoordelijke.

De jongere is ingeschreven in een school van of woonachtig in het arrondissement Antwerpen.

Verloop van het VIA-Traject:

Aanmelding

Online inschrijving

Afstemming VIA-team (eventueel met aanmelder)

 

Intakegesprek

Na aanmelding wordt een intakegesprek gepland met alle betrokkenen, zijnde de jongere, diens context en de aanmelder. Tijdens de intake staan, naast informatie geven, de verwachtingen van cliënten en verwijzer centraal. De focus ligt op vraagverheldering. 

 

Kracht- & Contextgericht werken

3 contactmomenten
jongere-jongerenbegeleider

3 contactmomenten
contextfiguren-contextbegeleider
individueel gesprek, gezinsgesprek, huisbezoek, …

Dat kan gaan om een individueel gesprek, een gezinsgesprek, een (klas)observatie, testing, een huisbezoek enzovoort.

Doorheen het traject vindt er regelmatig multidisciplinair overleg plaats.

We werken kracht- en contextgericht. De regie van het traject wordt sterker bij de hulpvrager gelegd en er wordt uitgegaan van de sterktes en de mogelijkheden van de jongere en zijn context. 

 

Eindbespreking

Een terugkoppeling van het onderzoek gebeurt op de eindbespreking, waarbij iedereen opnieuw samenkomt. Hieraan wordt een advies gekoppeld.


Diagnostisch actieverslag

Aan het einde van het traject wordt er een diagnostisch actieverslag opgemaakt en wordt er een tevredenheidsmeting afgenomen.

 

Elegast Jacob Jordaens

Jacob Jordaensstraat 73
2018 Antwerpen

 Emmanuel Standaert
03 285 91 50
via@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 116 – Loosplaats (350m)
Velo 093 – Sint-Vincentius (500m)

Halte Sint-Vincentius (300m): Tram 4
Halte Loosplaats (350m): Bus 20, 21, 32, 191
Halte Lange Leemstraat (600m): Tram 2, 6, 15 – Bus 17, 191