’t Zuid

Het begeleidingstehuis Elegast-’t Zuid bevindt zich in de Vrijheidstraat. Het is een tehuis voor minderjarigen tot 12 jaar, die om verschillende redenen niet thuis kunnen blijven bij hun ouders en van wie verwacht wordt dat ze ook niet binnen afzienbare tijd terug naar huis kunnen keren. Twaalf jongeren vinden op deze manier een thuis in Elegast-’t Zuid. De jongeren worden doorverwezen via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank. De meeste jongeren komen uit ontwrichte gezinnen of kunnen niet thuis blijven door een crisis in het gezin.

Elegast-’t Zuid wil een echte thuis zijn voor deze jongeren door een warme en veilige sfeer te scheppen, zoals in een normaal gezin, en de kinderen een normale opvoeding te geven. Hoelang een jongere in Elegast-’t Zuid verblijft, is afhankelijk van verschillende factoren: de band tussen ouders en kind, de evolutie in het gezin, de mogelijkheden van het gezin om met veranderingen en problemen om te gaan enzovoort.

In een ideale situatie kan de jongere na een tijdje terugkeren naar huis. Daar gaat vaak een lang en intensief proces aan vooraf. Soms is een terugkeer, ook op langere termijn, niet mogelijk. Ook dan wordt bekeken in hoeverre de relatie met de ouders behouden kan blijven. Indien mogelijk wordt in samenspraak met de verwijzer een bezoekregeling opgesteld. We begeleiden de ouders en de jongere zowel voor, tijdens, als na een bezoek.

Daarnaast bieden wij alle ouders een intensieve contextbegeleiding. Via bezoeken en participatie binnen de voorziening, via gesprekken en huisbezoeken wordt er samen met de ouders gewerkt aan hun opvoedkundige vaardigheden en worden ze gestimuleerd om een constructieve relatie met hun kind aan te gaan. In dat geval zal een gezinsbegeleider regelmatig huisbezoeken afleggen.

Wanneer een definitieve terugkeer naar huis niet mogelijk is, gaan we alle mogelijkheden na, zoals bijvoorbeeld opvang in een pleeggezin.

Omdat de meeste jongeren voor langere tijd in Elegast-’t Zuid leven en wonen, is het belangrijk dat we een echte thuis voor hen scheppen. Elke jongere heeft zijn persoonlijke begeleider, van wie hij bijzondere aandacht krijgt. Het dagelijkse leven is zodanig gestructureerd, dat de jongere controle krijgt op zijn leven. Daarom is het van groot belang, dat hij volledig binnen de samenleving participeert. Overdag gaat de jongere naar school. Daarna krijgt hij, al dan niet individueel, hulp bij zijn huiswerk. Omdat ook vrijetijdsactiviteiten belangrijk zijn, wordt de jongere gestimuleerd om zijn vrije tijd op een zinvolle manier door te brengen, alleen of met anderen. Zo kan de jongere uitgroeien tot een zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassene.