Wijkwerking

De wijkwerking is een dienstverlening aan de buurtbewoners van de Damwijk, die de solidariteit tussen mensen wil bevorderen, los van inkomen, sociale afkomst of nationaliteit. Deelname aan activiteiten of aangaan van andere engagementen binnen de wijkwerking gebeurt volledig op vrijwillige basis. Heel wat buurtbewoners nemen jaarlijks deel aan één of meerdere activiteiten, georganiseerd door Elegast-Wijkwerking Den Dam.

Het gebeurt vaak in stadswijken dat buren elkaar niet meer kennen. Er is een generatieverschil, mensen verhuizen en er komen nieuwe mensen wonen, er is een taalprobleem, de andere gewoonten boezemen angst in, ... Deze bonte mengeling van mensen zorgt ervoor dat samenleven in de Damwijk niet altijd van een leien dakje verloopt. Onwetendheid en vooroordelen liggen maar al te vaak aan de basis van onverdraagzaamheid en onbegrip, die dan op hun beurt weer leiden tot isolement en eenzaamheid.

De filosofie van de wijkwerking is gestoeld op drie pijlers: integratie, mobilisering en democratisering.

Als basisfunctie doet de wijkwerking aan integratie door het scheppen van ontmoetingskansen tussen verschillende bevolkingsgroepen, bv. tussen autochtonen en allochtonen, tussen jongeren en ouderen enz. De wijkwerking is zo een ideaal kanaal om bewoners uit hun maatschappelijk en sociaal isolement te halen, om wederzijdse vooroordelen uit de weg te helpen en om onderling begrip en verdraagzaamheid te bevorderen.

De wijkwerking wil de bewoners mobiliseren door ze te informeren en te motiveren om wijkproblemen zelf aan te pakken en zelf de handen uit de mouwen te steken.

De wijkwerking werkt aan democratisering door de basisvoorwaarden te scheppen om de bewoners inspraak te geven binnen hun wijk. Dit gebeurt door het opzetten van eigen inspraakkanalen, bv. door een buurtvergadering met beleidsvoerders op te zetten, maar ook door een nauwe samenwerking met andere inspraakbegeleiders.

Al deze doelstellingen tracht de wijkwerking van Den Dam te bereiken aan de hand van een ruim en laagdrempelig activiteitenaanbod. Er gaat aandacht naar zowel individuele problemen, als gemeenschappelijke problemen in de buurtgemeenschap. Bij het uitbouwen van de activiteiten wordt hiermee rekening gehouden.

Enkele voorbeelden van activiteiten die op regelmatige basis georganiseerd worden:

Dankzij deze activiteiten wordt de buurtwerker een vertrouwensfiguur voor de bewoners van de wijk Dam. Door deze vertrouwensband zullen mensen ook makkelijker met eventuele moeilijkheden bij de buurtwerker aankloppen.

 

Met steun van: