HCA Vorming

Wanneer een jeugdrechter een vorming oplegt aan een jongere dan wil de rechter dat de jongere in kwestie ’leert’ uit zijn feiten. In een vorming worden de sterktes en zwaktes van de jongere in kaart gebracht. Van daaruit wordt met de jongere gewerkt aan het veranderen van zijn gedrag. Door kritisch te kijken naar het eigen doen en laten, en hiervoor ook de nodige verantwoordelijkheid op te nemen, kan de jongere zijn gedrag bijsturen. In een vorming praat de jongere met zijn begeleider over de feiten, maar bijvoorbeeld ook over de schade die werd veroorzaakt of het slachtoffer dat werd gemaakt, over hoe de jongere zich anders kan gedragen, over zijn vrienden en hoe om te gaan met negatieve groepsdruk, over agressie of drugs. Over welke onderwerpen wordt gepraat, hangt af van de jongere zelf. Een individueel pakket op zijn maat wordt uitgewerkt door de individuele begeleider.

Elegast biedt 3 types van leerprojecten aan: een korte individuele vorming (20u), een korte vorming Slachtoffer in Beeld (ook 20u) en een lange vorming (40u).

Vorming 20u
Het betreft een inzichtverhogende vorming op maat om te komen tot gedragsverandering. Hierbij wordt er gewerkt aan het vergroten van kennis en inzicht, aan tekorten en vaardigheden en wordt er een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de jongere zelf. Dit ’traject op maat’ wordt uitgewerkt via individuele gesprekken en groepsgesprekken.

Vorming 40u
Het betreft een ambulante begeleiding met een intensief karakter als reactie op de kerndoelgroep van minderjarige recidivisten. Deze jongeren kenmerken zich door problemen op verschillende levensdomeinen, wat een contextuele aanpak noodzakelijk maakt. De begeleiding zal dus een actieve responsabilisering van de context van de jongere inhouden op verschillende concrete levensdomeinen:

Met dit traject op maat, gericht op adequaat en sociaal aanvaard functioneren van de jongere, beogen we een gedragsverandering bij de jongere.

De dienst probeert, om dit doel te bereiken, het inzicht in zijn problematiek te vergroten, evenals te werken aan de vaardigheden die noodzakelijk zijn om tot deze gedragsverandering te kunnen komen. Op die manieren appelleert de dienst aan de verantwoordelijkheid van de jongere zelf en worden de bindingen met zijn context (gezin, familie, vrienden, school, ...) versterkt.
De jongere moet concrete actiepunten vooropstellen voor zijn dagdagelijks leven. Hoe loopt het thuis? Hoe gaat het op school? Hoe ziet de vrije tijd van de jongere eruit? Dit zijn allemaal vragen die we bij aanvang van deze vorming stellen. Tijdens de vorming verwachten we dan ook dat de jongere op deze verschillende punten daadwerkelijk actie onderneemt. Er wordt een actieplan opgesteld voor en door de jongere, bijvoorbeeld voor zijn vrije tijd en vrienden of met betrekking tot zijn schoolsituatie. Aan het einde van de rit wordt de jongere op deze acties door de vormingswerker geëvalueerd.

Vorming slachtoffer in beeld
Naast deze individuele vormingen heeft Elegast ook een thematische vorming rond slachtofferschap. In de korte vorming ’Slachtoffer in beeld’ wordt in groep gepraat over de slachtoffers die de jongeren maakten. Aan de hand van oefeningen vergroten jongeren hun eigen inzichten in beleving van slachtofferschap. Dankzij de groepsdynamiek kunnen de jongeren elkaar hierin inspireren en stimuleren.

U merkt het: in de vormingen wordt getracht met jongeren te bouwen aan morgen en hen bij te staan in het herstellen wat in het verleden fout liep. De vormingen sluiten in die zin dus perfect aan bij de filosofie van de herstelgerichte en constructieve afhandeling. Het is de bedoeling dat elke jongere met net dat tikje meer bagage de straat op gaat. Aan het einde van elke vorming vindt een evaluatie plaats: samen met de jongere en zijn ouders bespreekt de begeleider hoe de vorming is gelopen. Aan de jeugdrechter wordt in ieder geval gemeld of de jongere de opgelegde uren heeft volbracht en of hij het er goed van af bracht.

 

Met steun van: