Gezinsbegeleindingsdienst

Elegast-Gezinsbegeleidingsdienst richt zich met module contextbegeleiding tot gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast worden gezinnen ook vaak geconfronteerd met een veelheid aan andere problemen, zoals relationele problemen, moeilijkheden om het huishouden georganiseerd te krijgen, financiële problemen, psychische problemen, huisvestingsproblemen, sociaal isolement, echtscheiding etc. Al deze problemen hebben onderling veel invloed op elkaar en zorgen er voor dat gezinnen er zelfstandig niet meer uitkomen.
In deze situaties kan thuisbegeleiding een uitkomst bieden. Er wordt samen met het gezin naar manieren gezocht om het samenleven thuis te verbeteren en om problemen op te lossen. Deze intensieve contextbegeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in de woonomgeving van het gezin via wekelijkse huisbezoeken.

Gezinnen worden aangemeld via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank naar aanleiding van een problematische opvoedingssituatie of een als misdrijf omschreven feit. Elegast-Gezinsbegeleidingsdienst werkt met het hele gezin. In het gezinsgericht werken heeft de dienst de intentie om zoveel mogelijk gezinsleden bij de begeleiding te betrekken. De dienst vindt elk gezinslid belangrijk, wil het laten participeren en uitdagen in zijn verantwoordelijkheden. We richten ons op de mogelijkheden en krachten die in het gezin als geheel aanwezig zijn om veranderingen te installeren.

Het doel van Elegast-Gezinsbegeleidingsdienst is gezinnen ondersteunen om zelfstandig te functioneren, zodat ze in de toekomst eventuele problemen zelf weten aan te pakken. Het welzijn van de kinderen is het uitgangspunt van de begeleiding. Door het gezin te ondersteunen, wil de dienst de jongere de kans geven zich in zijn thuissituatie te ontwikkelen tot een zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassene. Ze besteedt veel aandacht aan het activeren en/of uitbouwen van een sociaal netwerk.