OOOC Potgieter

OOOC Elegast-Potgieter opende haar deuren in 1987. Dit initiatief kwam er omdat er binnen de regio Antwerpen een grote nood was aan een centrum dat jongeren zowel maatschappelijk, psychologisch als sociaal zou doorlichten.

OOOC Elegast-Potgieter is een OOOC voor 15 minderjarigen, zowel jongens als meisjes, van 3 tot 18 jaar. OOOC Elegast-Potgieter bevindt zich in de Potgieterstraat 11-13, 2060 Antwerpen, vlakbij het Stuivenberg Ziekenhuis. Binnen de capaciteit van 15 minderjarigen zijn 3 plaatsen voorbehouden voor crisisopvang en -begeleiding.
Het OOOC biedt een vorm van intensieve hulp aan minderjarigen - en hun gezin - die zich in een problematische opvoedingssituatie (POS) bevinden of die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. De problematiek is dusdanig dat de cliënt, ondanks zware inspanningen van hemzelf en zijn onmiddellijke omgeving, (tijdelijk) niet (meer) in de mogelijkheid is om zichzelf en zijn maatschappelijke opdrachten adequaat te realiseren. De plaatsende instantie, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) of de Jeugdrechtbank (JRB), fungeert hier als vertegenwoordiger van de maatschappij die enerzijds de hulpgarantie biedt, anderzijds de lopende hulpverlening inricht, bevraagt en ondersteunt.

OOOC Elegast-Potgieter komt hoofdzakelijk tussen op momenten van grote spanning en crisis, vaak na een periode van (relationele) instabiliteit en (maatschappelijk) disfunctioneren. Het centrum biedt een rustperiode aan met structuur, programma en regelmaat, met als doel het gewone leven te herstellen. Via een residentiële opvang waarborgt OOOC Elegast-Potgieter de veiligheid van iedereen.

De probleemsituaties zijn dermate complex dat de cliënt en zijn verwijzer vaak niet meer weten welke vorm van hulp het beste is. De kernopdracht bestaat erin om via een ambulante of residentiële expertise een volledig en oplossingsgericht inzicht te verkrijgen in het thuismilieu van de jongere, zijn leefwereld en de problemen die daar ontstaan zijn. Het psychisch, maatschappelijk en gezinsfunctioneren alsook het functioneren in groep worden aandachtig en kritisch onderzocht. Vanuit een gedegen multidisciplinair onderzoek formuleert OOOC Elegast-Potgieter een gefundeerd, toekomstgericht en realistisch advies voor de plaatsende instantie via een uitgebreid observatie- of oriëntatieverslag.

Tevens wil het centrum zich ook engageren binnen het hulpverleningslandschap. De ervaring van een jarenlange traditie van het begeleiden van moeilijk begeleidbare jongeren dient men te delen met collega-voorzieningen, beleid en andere relevante actoren. OOOC Elegast-Potgieter denkt hierbij aan het actief participeren in samenwerkingsverbanden, netwerkoverleg en andere communicatiekanalen.

OOOC Elegast-Potgieter neemt tevens een sterke verantwoordelijkheid in de begeleiding van jongeren in acute crisissituaties.

In de werking onderscheidt OOOC Elegast-Potgieter 7 verschillende werkvormen: