HCA Herstelbemiddeling

Wat is herstelbemiddeling?
Herstelbemiddeling is een vrijwillig aanbod voor slachtoffers en minderjarige daders van een delict. Onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar krijgen beide partijen de kans om informatie uit te wisselen over de feiten, de achtergronden, de betekenissen en de gevolgen ervan. In de bemiddeling besteden we aandacht aan de emotionele en de materiële gevolgen van een delict.
Bemiddeling biedt beide partijen eveneens de kans om zelf te zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de gevolgen van het delict. Deze oplossing kan er in iedere situatie anders uitzien.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Hoe verloopt een herstelbemiddeling?
In een eerste gesprek apart gaat de bemiddelaar na of slachtoffer en dader bereid zijn om op het aanbod in te gaan. Aangezien in een bemiddeling de nadruk vooral op communicatie ligt, brengt de bemiddelaar standpunten over aan beide partijen en laat hen, als iedereen dit wil, samen rond de tafel zitten.
De bemiddelaar tracht doorheen het proces te werken naar een overeenkomst van herstel van de schade. Dit herstel kan van diverse aard zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om mondelinge of schriftelijke verontschuldigingen, symbolisch herstel, het opstellen van een akkoord over de schadevergoeding enz.
Parket en/of jeugdrechtbank worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van de bemiddeling.

 

Met steun van: