OOOC Harmonie

De kernopdracht van OOOC Elegast-Harmonie is om via een grondig onderzoek een volledig, duidelijk en oplossingsgericht inzicht te verkrijgen van de jongere zijn thuismilieu, zijn leefwereld en de problemen die daar zijn ontstaan.

Het onderzoek kan zowel ambulant als residentieel gebeuren, om zo een totaalbeeld van de minderjarige te verkrijgen op zijn psychisch en sociaal functioneren. Vanuit de korte opname-periode is het niet mogelijk een therapie en/of behandeling op te starten, wel een advies te formuleren naar de plaatsende instantie toe voor verdere begeleiding of opvang. Dit alles wordt weergegeven in een uitgebreid en multidisciplinair observatie- en oriëntatieverslag. Het einddoel van het onderzoek is een gepast advies formuleren om een conflictsituatie en/of probleemsituatie tussen de jongere en zijn ouders en/of leefwereld zo goed als mogelijk op te lossen. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op een eventuele terugkeer naar huis.

OOOC Elegast-Harmonie wil naast de concrete doelstelling samen met de jongere en diens gezin komen tot positieve verschuivingen binnen hun leefsituatie alsook zich engageren binnen het hulpverleningslandschap. OOOC Elegast-Harmonie heeft een jarenlange traditie van het begeleiden van moeilijk-begeleidbare jongeren en wil deze expertise delen met collega-voorzieningen, beleids- en andere relevante actoren. Hierbij wordt gedacht aan het actief participeren in samenwerkingsverbanden, netwerkoverleg en andere communicatiekanalen.

Verder streeft OOOC Elegast-Harmonie haar kernopdracht na binnen een professionele setting met aandacht voor continuïteit enerzijds en innovatie anderzijds.